Info om ting der sker i foreningen
Her står ofte info om ting der sker i foreningen

Nyheder og Aktiviteter

Som det kan bemærkes graves der i øjeblikket på Dråbyvej - Chefen for Ebeltoft Fjernvarmeværk Informerer:
Ebeltoft Fjernvarmeværk har startet anlægsarbejdet med etablering af fjernvarme til Dråby. Det betyder at den sydlige vejbane på Dråbyvej vil være spærret af i en længde af ca. 200 meter af gangen. Når de første 200 meter rør er lagt i jorden rykker vejarbejdet videre ud mod Dråby. Jeg forventer det vil vare 3 til 4 uger inden vi flytter vejarbejder første gang. Vi forventer at anlægsarbejdet til og med Dråbydalen vil vare til udgangen af september. I forbindelse med anlægsarbejdet har vi fået lov at låne Galgebakken 11 til oplagring af jord, som vi kan genbruge efter det har været igennem en sold. Det vil, i perioder, give en del traktorkørsel på Folboholm. Vi beklager de gener det må medfører, og forsøger at tage mest muligt hensyn til beboerne i området, men vi kan desværre ikke undgå at det vil give et øget støj og støv niveau i perioden. Til gengæld kan i, som fjernvarmeforbrugere, glæde jer over at der kommer flere på nettet hvilket, alt andet lige, vil være med til at sikre stabile priser fremadrettet. Skulle der være yderligere spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os på værket.
Med venlig hilsen
Niklas R. Bitsch
Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.
Tlf. 86 34 26 55
www.ebeltoftfjernvarme.dk
 
 
 
 
 
Nyt fra Rafn & Søn - Rettet ejendomsvurdering:
Vi har sikkert alle modtaget et par agterskrivelser fra Skat med forslag til ny ejendomsvurdering/fradrag for forbedringer. Det sidste med en afvisning af Rafn & Søns noget større fradragsberegning.
Rafn & Søn vurderer, at Skats forslag er utilstrækkeligt og at der er mere at hente ved at køre en sag mod Skat og har derfor udsendt et nyt brev med anbefaling om at overdrage sagsbehandlingen til advokatfirma Adduco. Derved undgås samtidigt, at den enkelte grundejer bliver beskattet af værdien af Rafn og Søns rådgivning. Dette advokatfirma fortsætter på samme salærvilkår indsatsen for 100% fradrag for alle forbedringer. Hvis der mod forventning ikke opnås medhold eller kun delvist medhold udgør salæret kr. 0,-. I tilfælde af medhold sendes advokatregningen til Skat. Bestyrelsen i FFV mener, at det er et godt tilbud og at det er i den enkelte grundejers interesse at følge Rafn & Søns anbefaling.
 
 
 
Nabohjælp advarselsskilt
 
 
  Der er søgt om en gratis tavle hos Tryg-Fonden
  Der planlægges opsat en nabohjælp advarselstavle.
  Placeringen er markeret med en orange omvendt dråbe.
  Klik på billedet for at forstørre.
 
 
 
Arbejdet er afsluttet og kablerne er nu nedgravet uden det mindste skade på fortovsbelægning og overkørsler.
Syddjurs kommune har givet Nrgi tilladelse til nedgravning af lyslederkabler på vore 3 stikveje. Det giver mulighed for at tilslutte sig til udbyderselskabet Waoo (Fiberbredbånd, TV ogTelefoni).
 
 
Link til vor naboforening Hestehaven http://www.hestehaven-ebeltoft.dk er tilføjet på siden links under menupunktet Grundlag.
 
Ny link tilføjet til spændende tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig. På Boligejer kan du også se data om din bolig fra de store landsdækkende ejendomsregistre. Portalen drives af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med andre fagmyndigheder. Findes også i en mobil udgave.

Referater fra generalforsamlinger er nu tilgængelige her på hjemmesiden under menupunktet "Generalforsamling".

Referater fra bestyrelsesmøder er nu tilgængelige her på foreninges hjemmeside under menupunktet "Referat".

Syddjurs Kommune har åbnet for adgang til områdets byggesager og anlægsaktiviteter her: http://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt

Syddjurs Kommune har meldt ud at der ved lejlighed bliver udført revneforsegling på stikvejene Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget. Dette er dog ikke sket endnu.
 
Den 1. januar 2014 træder en ændring af planloven i kraft , der indebærer at grundejere og grundejerforeninger ikke længere vil være bundet af bestemmelser i lokalplaner om tilslutnings- og vedligeholdelsespligt m.v. til og af fællesantenneanlæg. Se mere her: http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2013/Faellesantenneanlaeg.htm
  
Der er nu muligt at indberette fejl på gadebelysningen direkte til Syddjurs Kommunes hjemmeside her:
Se evt. også under menupunktet "Grundlag - Links"
 
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK