Generalforsamling / Referat
 
 
 
Hent regnskab
for 2019 her:

Klik på ikonet
 
 
 
 
 
Hent budget
for 2020 her:
Klik på ikonet
 
 
 

Referat

Referat fra den udsat generalforsamling 25.08.2020 (i stedet for planlagte 9. ordinære i marts 2020) Generalforsamlingen blev afholdt på Hyrdebakken 7 og blev arrangeret af bestyrelsen for Foreningen Folboholm Vest (FFV). Bestyrelsesgruppen bestod af følgende 4 medlemmer:

Formand Klaus Maarslet Pedersen (KMP), Hyrdebakken 7.
Næstformand Michael Winther (MW), Hyrdevænget 12.
Kasserer Holger E. Hansen (HEH), Hyrdevænget 1.
Medlem Lenette Schau (LS), Hyrdevænget 3

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport/regnskab 2019 v. HEH.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Kontingent uændret 1000 kr./år.
7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF) ved FFV’s repræsentant HEH.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 og årskontingent v. HEH.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Klaus Mårslet Pedersen (KMP) og Holger Hansen (HEH) er på valg, men er begge villige til genvalg. Mette Runciman, Hyrdevænget 7 opstiller til valg som medlem af bestyrelsen.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Mette Gammelgård, Hyrdedalen 6 opstiller til valg af 1.suppleant så vi mangler herefter kun en 2.suppleant.
11. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen, Hyrdevænget 14 er villig til genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
12. Eventuelt

Ad Velkomst:
KMP bød på bestyrelsens vegne velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:
HEH blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle stillede forslag (1 stk.) var indleveret rettidigt.

Ad 2. Valg af referent:
HEH blev foreslået og valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning om det forløbne år:
Bestyrelsen redegjorde for årets hændelser samt resultater for vores forening således:

2019 har været et stille år i efterfulgt af et forår 2020 i Corona-pandemiens skygge med deraf udsat generalforsamling samt begrænsninger i forhold til i mødeaktiviteter. Udover dette har bestyrelsens arbejde med økonomi, kontingenter, forsikringer kørt planmæssigt.
Vi har i FFV udført følgende:
1.) Alle støtte pæle er rykket op på de resterende 2 stikveje Hyrdedalen og Hyrdevænget. Så nu er træerne på alle 3 veje frigjorte.
2.) Ukrudtet under syrenbæltet i sydskellet mod Hyrdehøjen er slået ned for at hjælpe syrenerne til bedre vækst
3.) Den lille jordhøj ved bommene på cykelstien langs Folboholm er fjernet.
4.) Der har været en del gravearbejder for kabler i området. FFV har holdt nøje øje med at alle regler er fulgt. Vi har haft en god dialog med Konstant Net (tidligere Nrgi).
5.) Vi har opfordret vejservice at lave nye opkørsler og hajtænder på stikvejene af hensyn til sikkerheden for cyklister og gående.
6.) Bestyrelsen i FFV havde planer om fælles arbejds-event med opsætning af Nabohjælp skilte men de er lidt skrinlagte på grund af coronaen.

Den største del af kontingentet går til den fælles grundejerforening GF til klipning og vedligeholdelse af de grønne fællearealer m.m. En lidt mindre del af kontingentet går til at modgå de kommende udgifter, der vil komme i fremtiden til reparation af veje og fortove. Denne opsparing fortsætter idet bestyrelsen budgetterer med uændret kontingent kr. 1000,- i 2020. Der er etableret en budgetpost for hel eller delvis øremærkning af årets resultat (budgetoverskud) til stikvejenes vedligeholdelse og fremtidig asfaltfornyelse. Dette overskud overføres til en lukket investeringskonto som over en årrække opspares til dækning af disse planlagte og evt. uforudsete udgifter. Bestyrelsen kalkulerer med en restlevetid på ca. 20 år på vore 3 stikveje.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab:
HEH gennemgik regnskabet for 2019 og redegjorde for udgifter og indtægter. Alle grundejere havde betalt kontingent for året. Det fremgik af regnskabet, at der var en samlet kassebeholdning på kr. 141.455,58 delvist på grund af sparede udgifter til snerydning. Det har på grund af den forholdsvis snefattige vinter ikke været nødvendigt med udkald for rydning på stikvejene. Efter kassererens gennemgang blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet ny forslag.

Ad 6. Bestyrelsen har foreslået at bevare kontingentet kr. 1000 kr. pr. enhed.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF)
Medlem HEH berettede som FFV’s repræsentant i GF om mange af årets aktiviteter her.:

Forslag til indkaldelse til generalforsamlingen her er udsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen har dog udsat generalforsamlingen indtil der sker en lempelse i forsamlings-restriktionerne da de vanlige mødesteder forsamlingslokalerne Hyrdestien og Hestehaven ikke har tilstrækkelige m2 til mødedeltagere. Der blev dog af hensyn til likviditeten besluttet at der foretages en administrativ kontingentinddrivelse, baseret på sidste års budget. FFV har derfor overført kr. 26.950,- til GF hvilket svarer til 49 grundejer-enheder af kr. 550,-.

Der har på bestyrelsesmøder været snak om et forslag om en flaskecontainer men da der ikke findes en god placering for denne er forslaget lagt i mølpose.

Der har også været en del debat om ansøgning til en hjertestarter i GF men vi skulle til at finde en ansvarlig frivillig for vedligeholdelsen af hjertestarteren. Men nu har Hyrdestien så i mellemtiden på eget initiativ indkøbt en hjertestarter til kr. 25000,- som kommer til at hænge på deres fælleshus. De har efterfølgende spurgt GF om et beløb hertil. Bestyrelsen synes dog ikke at det er god forvaltning af medlemmernes penge når man kan ansøge om en gratis ved Trygfonden. Men nu er der altså fremover en Hjertestarter i vort område. Tak til Hyrdestien.

Ad 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.
Ved fremlæggelse af budgettet 2020 med det i punkt Ad 6 vedtagne kontingent kr. 1000,-, hvoraf kr. 550,- af beløbet går til Grundejerforeningen Foldboholm (GF), forventes der et budgetoverskud på kr. 9181,-. Dette beløb kan dog ændre sig ved større eller færre driftsudgifter. Driftsoverskuddet her bliver overvejende henlagt til reparation af veje og fortove når den tid kommer.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 9. Valg af bestyrelse:
KMP, HEH blev genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år ifølge vedtægterne. Mette Runciman, Hyrdevænget 7, der tidligere har været kasserer i bestyrelsen blev atter valg ind i bestyrelsen.

Ad 10. Valg af suppleanter:
Mette Gammelgaard, Hyrdedalen 6, blev valgt.

Ad 11. Valg af revisor:
Lone Hansen, Hyrdevænget 14 blev genvalgt som intern revisor.

Ad 12. Valg af revisorsuppleant:
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

Ad 13. Evt.:
Under dette punkt blev der snakket om vi skulle forsøge at forøge fremmødet på generalforsamlingen ved at arrangere lidt uformel hyggesnak, bespisning efter generalforsamlingen. Det kræver selvfølgelig bindende tilmelding til generalforsamlingen da der forinden skal bookes lokale + kuverter hos et spisested.

Referat godkendt den 20. september 2020.

Formand:
Klaus Mårslet Pedersen
 
Referent:
Holger E. Hansen

Konstituering pr. 21.09.2020 således:
Formand Klaus Mårslet Pedersen (KMP).
Næstformand Michael Winther (MW).
Medlem Mette Runciman (MR)
Medlem Lenette Schau (LS).
Kasserer Holger Hansen (HEH).

Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK